Identiteit van WebshopQuetzalArnhem .
Vestigings- & bezoekadres:
Weverstraat 12
6811 EL Arnhem

TEL: 026-2020105(ook Whatsapp)

E-Mail adres: arnhem@quetzal.nl

KvK-nummer: 55140580
Btw-identificatienummer: NL001858588B43

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van WebshopQuetzalArnhem.
2. De tekst van deze algemene voorwaarden zijn aan de consument ter beschikbaar gesteld op de website webshopquetzalarnhem.nl . Indien dit niet mogelijk is, zal worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Quetzal Arnhem zijn in te zien.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als WebshopQuetzalArnhem gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden WebshopQuetzalArnhem niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belasting;
de eventuele kosten van aflevering;
de ontbindende voorwaarde.

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt WebshopQuetzalArnhem onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door WebshopQuetzalArnhem is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft WebshopQuetzalArnhem passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal WebshopQuetzalArnhem daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. WebshopQuetzalArnhem kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien WebshopQuetzalArnhem op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. WebshopQuetzalArnhem zal bij het product of dienst aan de consument de reclamatie informatie voegen. Het bezoekadres van de vestiging van WebshopQuetzalArnhem en de noodzakelijke contactgegevens.

Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Daarna heeft de consument 14 dagen tijd om het produkt te retourneren.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan WebshopQuetzalArnhem retourneren, conform de door WebshopQuetzalArnhem verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal WebshopQuetzalArnhem dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien WebshopQuetzalArnhem dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
5. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. WebshopQuetzalArnhem staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat WebshopQuetzalArnhem er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door WebshopQuetzalArnhem, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover WebshopQuetzalArnhem kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. WebshopQuetzalArnhem zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal WebshopQuetzalArnhem zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van WebshopQuetzalArnhem.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij WebshopQuetzalArnhem tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan WebshopQuetzalArnhem bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. De producten worden dusdanig verpakt dat deze bij een temperatuur van maximaal 25C mits binnen een dag door het verzendbedrijf bezorgd zonder kwaliteitsverlies bij ontvanger aankomen. Indien de kwaliteit van de producten ondanks de bestede zorg onvoldoende is kunnen zowel klant als ontvanger contact opnemen met WebshopQuetzalArnhem en zullen wij deze conform ons klachtenprotocol afhandelen.
8. Bij temperaturen of voorspelde temperaturen van hoger dan 25 graden Celsius zal WebshopQuetzalArnhem alleen leveringen uitvoeren na overlkeg met de klant.

Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. WebshopQuetzalArnhem beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij WebshopQuetzalArnhem, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij WebshopQuetzalArnhem ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door WebshopQuetzalArnhem binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen WebshopQuetzalArnhem en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen WebshopQuetzalArnhem en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter in Arhem kennis, tenzij WebshopQuetzalArnhem er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 16 – Gebruik van gegevens
1. Quetzal behandelt klantgegevens vertrouwelijk en geeft of verkoopt klantgegevens niet door aan derden die niet bedrijfsmatig verbonden zijn aan WebshopQuetzalArnhem.
2. Quetzal houdt zich het recht voor klanten periodiek op de hoogte te stellen van nieuwe produkten, aanbiedingen en nieuws via de nieuwsbrief. De klant krijgt ook een klantenkaart met spaarsysteem voor in de Quetzal Chocoladebars. De klant heeft na ontvangst van dergelijke informatie steeds het recht en de optie zich uit te sluiten van dergelijke marketing activiteiten via de “unsubscribe” link.